ul. Koletek 11, 31-069 Kraków, Polska

Pon-Pt: 9:00 - 18:00

+48 791 800 255

Polityka prywatności

RENEGADES GARAGE

auto myjnia, car detailing

 

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zakres oraz sposób pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych umożliwiających identyfikacje podmiotu (zwanych dalej również „informacjami” lub „danymi”) przez Gold Coin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Na Wzgórzach 35/8, KRS 0000597425 (dalej również „GC”) w toku prowadzonych czynności.

 

Korzystanie z serwisu należącego do GC (www.myjniakrakow.com i in. dalej zwanych łącznie „serwisem”) jest równoznaczne z zapoznaniem się przez użytkownika z Polityką.

 

Gromadzenia i Wykorzystywania Danych Osobowych (dalej: „Polityka prywatności”, „Polityka”):

GC gromadzi dane osobowe jedynie w przypadku dobrowolnego przekazania ich przez użytkownika serwisu poprzez: przesłanie ich na skrzynki kontaktowe, podczas rejestracji dla potrzeb określonych usług, dokonywanie rezerwacji terminów spotkań indywidualnych lub dokonywania zamówień realizacji czynności objętych ofertą. Rejestracja w serwisie i/lub podanie danych osobowych w sposób określony powyżej oznacza za razem udzielenie zgody na wykorzystywanie tychże informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Powierzone dane osobowe nie są wykorzystane do celów innych niż zawarte w Polityce Prywatności, chyba że GC uzyskało uprzednią zgodę, lub też inny sposób wykorzystania tych informacji jest wymagany lub dopuszczony przez przepisy prawa lub standardy zawodowe. Przykładowe wykorzystanie danych: w przypadku otrzymania e-maila z zapytaniem o informacje dotyczące GC, otrzymany adres e-mail jest wykorzystywany celem prezentacji określonych informacji. Otrzymane drogą elektroniczną CV oraz listy motywacyjne wykorzystywane są jedynie dla celów rekrutacji online. GC gromadzi jedynie dane osobowe, niezbędne do realizacji zgłoszeń osób odwiedzających nasze serwisy. Poszerzenie zakresu danych identyfikacyjnych odbywa się jedynie za wiedzą i uprzednią zgodą ich dysponenta, celem realizacji precyzyjnie określonej i zamówionej przez niego usługi.

 

Automatyczne gromadzenie danych:

Gromadzeniu automatycznemu podlegają dane przekazywane przez urządzenie użytkownika, wykorzystywane do komunikacji z serwerami GC. Do wskazanych danych należą m.in.: adres IP, dane geolokalizacyjne, informacje o używanym systemie i przeglądarce internetowej oraz inne dane wykorzystywane celem tworzenia i zobrazowania statystyk ruchu internetowego w serwisach. Wskazane dane są gromadzone i przetwarzane w celu analizy zakresu i uczęszczalności oraz optymalizacji struktury i treści naszych serwisów.

 

Polityka Cookie's:

Serwis internetowy www.myjniakrakow.com przechowuje informacje i uzyskuje dostęp do informacji już przechowanych potrzebnych do prawidłowego działania strony internetowej oraz w celach statystycznych w tzw. plikach "Cookies" zlokalizowanych na komputerze użytkownika. Gromadzone informacje statystyczne służą do badania popularności strony internetowej oraz poprawy jakości serwisu. Wszelkie dane są udostępniane przez przeglądarkę internetową użytkownika końcowego i obejmują między innymi: adres ip urządzenia, datę i czas wizyty na stronie, wersję i rodzaj używanej przeglądarki internetowej, system operacyjny oraz rozdzielczość ekranu. W każdej chwili użytkownik końcowy może dokonać stosownych zmian w konfiguracji używanej przeglądarki internetowej w zakresie wykorzystywania i przechowywania plików "Cookies". Brak zmiany tych ustawień oznacza zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych informacji na komputerze użytkownika końcowego przez serwis internetowy Gold Coin sp. z o.o.

 

Udostępnianie i transfer danych osobowych:

GC nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, bez wiedzy i zgody ich dysponenta udzielanej każdorazowo przed ich przekazaniem. Dysponent danych osobowych każdorazowo jest informowany o konieczności przekazania określonych informacji, o celu i zakresie ich przekazania oraz o podmiocie, na rzecz którego będzie dokonane przekazanie. GC zastrzega sobie prawo ujawnienia danych osobowych w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na skutek żądania władz lub organów ścigania lub, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub prawomocne orzeczenia uprawnionych organów państwowych. Ujawnienie danych osobowych może być spowodowane koniecznością przeprowadzania w ramach GC audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. GC nie udostępnia odpłatnie lub pod tytułem darmym danych osobowych stronom trzecim, jak również nie dokonuje na rzecz stron trzecich transferu danych osobowych podanych przez użytkowników, a które to informacje mogłyby zostać przez te strony trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

 

Ograniczenie wiekowe w odniesieniu do treści serwisu:

Serwisy GC są kierowane do dzieci powyżej 13 roku życia. GC nie gromadzi i nie przechowuje danych o osobach poniżej 13 roku życia, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane tego typu są częścią działań związanych z dostarczaniem profesjonalnych usług.

Korzystanie z serwisu:

 - Zwykła wizyta: podczas zwykłej wizyty w serwisie nie występuje konieczność udostępniania żadnych danych osobowych. Udostępnienie danych może nastąpić jedynie w przypadku kontaktu elektronicznego z GC, w zakresie określonym przez dysponenta danych.

- Newsletter: zamówienie newslettera GC odbywa się za pośrednictwem przekazania GC adresu e-mail użytkownika poprzez wypełnienie stosownego formularza lub nawiązanie korespondencji na adresy e-mail GC. Celem rezygnacji z newslettera użytkownik winien przesłać na adres dystrybucyjny informację o rezygnacji z jego subskrypcji.

- Korzystanie z usług on-line: korzystanie z usług dostępnych on-line wymaga rejestracji użytkownika w systemie serwisu. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem stosownego formularza, wypełnianego danymi teleadresowymi oraz rejestrowymi lub za pośrednictwem wypełnionego zamówienia przesyłanego pocztą elektroniczną. Dane przekazane przez formularz rejestracyjny wykorzystywane są celem realizacji zamówionej przez użytkownika usługi.

 

Dostęp do danych osobowych:

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, użytkownik dostarczający GC swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, przez co może je modyfikować lub poprawiać. Użytkownik uzyskuje dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem serwisu lub poprzez elektroniczny kontakt z GC z prośbą o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych. Po otrzymaniu i przetworzeniu wskazanej prośby, GC podejmuje wszelkie stosowne działania mające na celu jej spełnienie, pod warunkiem, że wskazana prośba pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Bezpieczeństwo i integralność danych:

 

Zabezpieczenie danych osobowych jest realizowane poprzez odpowiednią politykę oraz wewnętrzne procedury bezpieczeństwa wdrożone i stosowane przez GC. Jednakże nawet pomimo zachowania należytej staranności oraz dbałości, nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie przed wszelkimi zagrożeniami, jakie niesie transfer danych przez media elektroniczne. Celem minimalizacji ryzyka GC ogranicza dostęp do powierzonych i przetwarzanych danych do osób, które muszą znać te informacje celem realizacji zamawianych przez użytkowników usług. Osoby otrzymujące dostęp do danych osobowych z ramienia GC mają obowiązek zachowania ich w poufności. Powierzone GC dane osobowe są przechowywanie tylko przez okres, w którym są one niezbędne do realizacji zamówionej przez użytkownika usługi lub do momentu zażądania przez niego zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcie ze zbioru.

 

Łącza do serwisów internetowych podmiotów trzecich:

Zamieszczone w serwisie odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy innych firm stowarzyszonych lub współpracujących z GC. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, różniąca się od niniejszej.

 

Rejestracja w serwisie i korzystanie z usług serwisu:

Rejestrując się w serwisie, użytkownik:

- akceptuje niniejszą Politykę Prywatności;

- dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez GC Sp. z o.o. swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji poprzez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu oraz uzupełnionych samodzielnie w trakcie korzystania z serwisu;

- dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez GC Sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu zaprezentowania mu oferty GC oraz podmiotów współpracujących poprzez zapisu na newsletter lub poprzez zaznaczenie stosownej opcji w formularzu.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Gold Coin Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Na Wzgórzach 35/8.

 

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności:

GC zastrzega sobie prawo modyfikacji niniejszego dokumentu zgodnie z aktualnie prowadzoną Polityką Prywatności. Dokument w formie zmodyfikowanej obowiązuje od daty jego ogłoszenia w serwisie.

 

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.